7. 1. 2021

Hotel Expo

7. 4. 2020

Hotel Residence Vysta

7. 4. 2020

Plaza Prague Hotel

7. 4. 2020

Hotel Art Prague

7. 4. 2020

Le Petit Hotel Prague

19. 3. 2020

Absolutum Wellness Hotel

19. 3. 2020

Mama Shelter Prague Hotel

19. 3. 2020

Hotel Klára